FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A jelen szerződés (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései irányadók mindazon kérdésekben, amelyeket

 

 • az IWI Project Kft.(székhely: 2600 Vác Zrínyi M. u. 39/b., adószáma: 22668332-2-13, nyilvántartási szám: B/2020/000171, az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma: E-000168/2014, E/2020/111) továbbiakban Képző
 • a képzésen ténylegesen részt vevő természetes személy vagy személyek, továbbiakban együtt Résztvevő
 • valamint - ha a Résztvevőtől eltérő - a képzést megrendelő és annak költségeit viselő személy, továbbiakban Költségviselő

a továbbiakban együtt, mint Felek közti egyedi felnőttképzési szerződés, vagy felnőttképzésre irányuló, visszaigazolt és elfogadott megrendelés (a továbbiakban együtt: Egyedi szerződés) nem szabályoz. Az Egyedi szerződés (amennyiben van) és az ÁSZF - annak mellékleteivel együtt - egy egységet képez (a továbbiakban együtt: Képzési szerződés), együtt értelmezendő, azzal, hogy esetleges ellentmondás esetén az Egyedi szerződés rendelkezései irányadók.

 

I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. A KÉPZÉSI SZERZŐDÉS TÁRGYA:

A Képző a Résztvevő megbízásából képző intézményként, saját képzési program alapján megvalósuló, iskolarendszeren kívüli felnőttképzést (a továbbiakban: képzés) szervez. A Felek tudomásul veszik, hogy a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. Törvény 13. § (1) bekezdése alapján a felnőttképző és a képzésben részt vevő személy egymással - a 11/2020 (II. 07) Kormányrendeletben meghatározott tartalommal - felnőttképzési szerződést köt. A felnőttképzési szerződést az engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén írásban kell megkötni.

Az ÁSZF elfogadásával, valamint az egyedi képzési szerződés (amennyiben van) aláírásával Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a képzésben részt vesz.

Felek rögzítik, hogy a képzés eredményességére a Képző nem vállal kötelezettséget, mivel a tudás elsajátítása a Résztvevő képességein, hozzáállásán és - egyes képzések esetén - a csoport minőségén (együttműködési képesség stb.) is múlik.

 1. A KÉPZÉS RÉSZLETEI:

A képzés

 1. a képzés megnevezését és óraszámát,
 2. b) a képzés

- év, hónap, nap szerinti kezdési és befejezésének tervezett időpontját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását,

- a zárt rendszerű elektronikus távoktatás kivételével - haladásának tananyagegységekre bontott ütemezését,

 1. c) a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölését,
 2. d) a képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módját, valamint ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, a vizsgára bocsátás feltételeit,
 3. e) a megengedett hiányzás mértékét és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következményeket,
 4. f) a képzési díj - ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, és a vizsga megszervezésére a felnőttképző jogosult, a vizsgadíj és az esetlegesen szükséges javító- és pótlóvizsga díjának - mértékét és fizetésének módját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését,
 5. g) a képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint történő feltüntetését,
 6. h) a képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértékét és folyósításának feltételeit,
 7. i) a képzésben részt vevő személy és a felnőttképző szerződésszegésének következményeit 

az Egyedi szerződés tartalmazza (engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén). Egyedi szerződés hiányában a képzésről szóló, a képző honlapján megtalálható részletes képzési tájékoztató tartalmazza a képzés részleteit.

 

Ha megfelelő számú Résztvevő hiányában a képzés nem indul el és a Résztvevő a legközelebbi induló kurzuson való részvételi szándékát kifejezetten visszavonja, akkor a már befizetett képzési díjat Képző visszafizeti.

A képzést a Képző a Résztvevő által elérhető képzési program alapján tartja.

A Képző fenntartja magának a tanórák időpontja, az oktatók személye megváltoztatásának jogát. Amennyiben bármely foglalkozás a Képző hibájából marad el, köteles díjmentes pótfoglalkozást tartani és annak időpontjáról a Résztvevőt értesíteni.

 1. ELŐZETESEN MEGSZERZETT TUDÁS BESZÁMÍTÁSA:

Az előzetesen megszerzett tudás beszámítása online vagy személyes szintfelmérés, vagy az előző teljesített képzés eredménye alapján történhet azon képzések esetében, amelyeknek a honlapon elérhető részletes képzési tájékoztatójában szerepel az előzetesen megszerzett tudás beszámításának a lehetősége.

 1. A KÉPZÉS DÍJA, FIZETÉS:

A Résztvevő az őt terhelő díjat a képzés első napját megelőzően köteles megfizetni a Képző részére. Képző egyes képzések esetében részletfizetési lehetőséget biztosít, amit releváns esetében a honlapon elérhető részletes képzési tájékoztató tartalmaz. Részletfizetés esetén Képző a Résztvevővel Részletfizetési megállapodást köt.

Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti kamat fizetendő.

 1. A KÉPZÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSI VAGY EURÓPAI UNIÓS FORRÁSA:

Ha a képzés támogatott, akkor a támogatás nevét, összegét az Egyedi szerződés források szerinti bontásban tartalmazza.

 1. ELÁLLÁS:

Képző Intézmény a képzés megkezdését megelőzően biztosítja a résztvevő elállási jogának az érvényesítését. A képzés megkezdését megelőző 3. napig történő elállás esetén képző a befizetett tandíj teljes összegét visszafizeti, ez esetben bánatpénzt nem köt ki. A képzést megelőző 3 napon belül történő elállás esetén a bánatpénz összege: 25 000 Ft.

A képzés megkezdését követően a szerződéstől való elállás nem lehetséges.

Egyedi mérlegelés alapján, amennyiben a részvételre való képesség hiánya igazolt (ilyen igazolás céljára szolgáló dokumentum lehet különösen: rendőrségi / bírósági / orvosi / kezelőorvosi / háziorvosi igazolás, betegségről készült lelet, kórházi zárójelentés), a Képző a jelen pont szerinti fizetési kötelezettség alól a Résztvevőt részben vagy egészben mentesítheti. Az erre irányuló kérelmet a képző ügyvezetőjénél kell előterjeszteni az ugyvezeto@iwi.hu e-mail címen vagy postai úton (postacím: IWI Project Kft. 2600 Vác Zrínyi M. u. 39/b).

 1. ELÁLLÁS ONLINE JELENTKEZÉS ESETÉN:

Online jelentkezés esetén, amennyiben a Résztvevő szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek (a továbbiakban: Fogyasztónak) minősül, a Fogyasztó indokolás nélkül jogosult elállni a szerződéstől, illetve felmondani a szerződéskötést követő 14 napon belül a Képző részére postai úton küldött erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. Ez esetben - a 6. pontban foglaltaktól eltérően - a Képző köteles a megfizetett részvételi díjat 14 napon belül teljes egészében visszafizetni, az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módon történik, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja. Amennyiben a szerződéskötés és a képzés, tanfolyam időpontja között kevesebb mint 14 nap volt hátra és a Képző a Fogyasztó kifejezett kérésére biztosította a részvételt a képzési, tanfolyami időponton, a Fogyasztó kizárólag a részvételi díj arányos részének visszatérítésére jogosult.

 1. SZERZŐDÉS FELMONDÁSA, HALASZTÁS

A képzés megkezdését követően a szerződés felmondása kizárólag a Résztvevő ilyen irányú nyilatkozatának a Képző e-mail címére (info@iwi.hu) történő eljuttatásának napjától érvényes. Felmondás esetén a Résztvevő a már lejárt órák tandíjának visszatérítésére nem tarthat igényt.

Halasztás választása esetén az ugyancsak a Résztvevő ilyen irányú nyilatkozatának a Képző e-mail címére történő eljuttatásának napjától érvényes. A befizetett tandíjat a lejárt órák számával arányosan beszámítjuk, a résztvevőnek az időarányosan hátralévő órákra eső tandíjat kell megfizetnie.

 1. RÉSZVÉTEL ÉS A MEGENGEDETT HIÁNYZÁS MÉRTÉKE, TÚLLÉPÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE:

A Résztvevő vállalja, hogy aláírásával igazolja részvételét a képzési alkalmakon. A hiányzás megengedett mértékét az egyes képzések esetében a képzési program, valamint a részletes képzési tájékoztató tartalmazza. A megengedett hiányzás túllépése esetén a Képző az adott Résztvevő vonatkozásában a Képzési szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, mely esetben az addig esedékessé vált, illetve ezen felül időarányosan járó képzési díj a Képzőt illeti meg. Vizsgaköteles képzés jelen pont alapján történő felmondása esetén az adott Résztvevő (modulzáró) vizsgát nem tehet.

A 6. pont szerinti egyedi mérlegelés alapján a Képző lehetővé teheti, hogy az adott Résztvevő a soron következő, megegyező tartalmú képzésen részt vegyen a már kifizetett képzési díj teljes vagy részleges beszámítása mellett.

 1. A KÉPZÉS LEZÁRÁSA:

Ha a képzés nem vizsgaköteles, akkor a képzés elvégzéséről a Képző látogatási igazolást állít ki. A látogatási igazolás kiállításának feltétele a 8. pontban írtak teljesítése. A látogatási igazolás átvételét a Résztvevő aláírásával igazolja. Ha a képzés vizsgával zárul, akkor a képzés elvégzéséről a Képző a Felnőttképzési Adatkezelési Rendszeren keresztül Tanúsítványt állít ki.

A 2020. december 31. előtt indított OKJ-s képzések szakmai vizsgáira az Egyedi szerződésben megfogalmazott feltételek vonatkoznak.

 1. BIZALMASSÁG:

Felek a Képzési szerződésben foglaltakat bizalmasan kezelik, és nem hasznosítanak a képzés során tudomásukra jutott bizalmas üzleti információt.

 1. ADATKEZELÉS:

A Résztvevő a Képzési szerződés aláírásával hozzájárul adatainak a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. Törvény 28. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásához. Az adatkezelés részletes szabályait a Képző adatkezelési szabályzata tartalmazza. A Képző kötelezettséget vállal arra, hogy a személyi adatokat – a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve – harmadik személy számára csak a Résztvevő írásbeli hozzájárulásával adja ki.

 1. TÁJÉKOZTATÁS A FKTV. 17.§. C) PONTJA ALAPJÁN

 Résztvevő tudomásul veszi, hogy bejelentéshez kötött képzések esetében a Felnőttképzési törvény 15. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti adatainak a felnőttképzési államigazgatási szervhez történő továbbítását megtilthatja. Az érintett adatok: a személy természetes azonosító adatai (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje, anyja születési családi és utóneve), elektronikus levelezési címe, adóazonosító jele. 

 1. EGYÜTTMŰKÖDÉS, PANASZKEZELÉS:

A Résztvevő észrevételeit, panaszait a Képző ügyfélszolgálatán személyesen, telefonon, faxban, e-mailben az alábbi elérhetőségeken jelezheti:
Iroda: 2600 Vác Zrínyi M. u. 39/b

Nyitvatartása: H-Cs 8:30-16:30 és P: 8:30-14:00
Tel/Mail: +36 (27) 502 505; info@iwi.hu

A panaszokat a Képző kivizsgálja és törekszik annak rendezésére, kijavítására. Felek megállapodnak, hogy vitás kérdések tisztázásában együttműködnek.

 1. KÉPZŐ KÁRFELELŐSSÉGE:

A felnőttképzési intézmény nyilvántartásba vételének elmaradásával, illetve a tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett, a Résztvevőt ért kár a Képzőt terheli.

Amennyiben bizonyítható módon Képző mulasztása következtében a megkezdett képzést nem lehet befejezni, Képzőt a képzési díj kiegyenlített részének erejéig visszafizetési kötelezettség terheli, ezt meghaladóan Képző a kárfelelősségét kizárja.

 1. A KÉPZÉSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI:
 • a szerződés megszűnik a képzés teljesítésével.
 • a szerződés megszűnik, amennyiben a Résztvevő (több résztvevő esetén valamennyi Résztvevő), bármely oknál fogva a tanfolyamból kilép a képzés befejezése előtt,
 • a Képző azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést,
  • pont szerinti esetben az adott Résztvevő vonatkozásában,
  • a Résztvevő ismétlődő vagy súlyos fegyelemsértése esetén az adott Résztvevő vonatkozásában,
  • a Résztvevő károkozó magatartása / mulasztása esetén az adott Résztvevő vonatkozásában,
  • 30 napon túli fizetési késedelem esetén.
 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:
 • A Képző biztosítja, hogy a képzés teljes időtartama alatt a Felnőttképzés Államigazgatási Szerv megfelelő nyilvántartásában mint felnőttképző szerepel, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 15. §-a által előírt adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz.
 • A Képző kijelenti, hogy a képzés során Résztvevő részére, időleges használat (tanulás, gyakorlás) céljára átengedett tananyagok szerzői jogi műveknek minősülnek, amelyek felhasználására a Képző jogosultsággal rendelkezik, azok a tanfolyam során a Képző tulajdonában maradnak és nem vihetők el a tanfolyam helyszínéről. A Résztvevők rendelkezésére bocsátott tananyagok másolása, harmadik személynek történő átadása, nyilvánosságra hozatala, értékesítése, forgalmazása, átdolgozása tilos, melynek megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.
 • A képzéshez kapcsolódó dokumentumokat, a résztvevő adatait a Képző köteles 8 éven át megőrizni és az abban foglalt, továbbá a képzéssel összefüggő egyéb személyi adatokat a vonatkozó jogszabályok keretei között kezelni.
 • A Képzési szerződést Felek kizárólag írásban módosíthatják és szüntethetik meg, és az azzal kapcsolatos jognyilatkozatok érvényességi kelléke azok írásba foglalása.
 • Felek megállapodnak abban, hogy minden a Képzési szerződésből fakadó közlést Felek a másik fél jelen szerződésben meghatározott címére intézve jogosultak és egyben kötelesek megtenni. Abban a nem várt esetben, ha a fél a fenti címre eredménytelenül kísérli meg ajánlott, tértivevényes postai küldeményként bármely közlésnek a megküldését, úgy az eredménytelen megküldést követő ötödik napon az közöltnek és joghatályosnak tekintendő. E rendelkezés a Képzési szerződéssel összefüggésben küldött közlések vonatkozásában a Képzési szerződés megszűnését követően is hatályban marad.
 • Felek megállapodnak abban, hogy a Képzési szerződéssel kapcsolatos esetleges jövőbeli jogvitáikat elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére pedig kikötik a Budakörnyéki Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
 1. MELLÉKLETEK:

Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

 • tanfolyami tájékoztató / képzési program,
 • adatkezelési szabályzat
 • egyedi szerződés (amennyiben van).
 1. HATÁLY:

Az ÁSZF 2020. szeptember 1-től hatályos. Az ÁSZF módosítása a már megkötött Képzési szerződésekre nem hat ki, azok az aláírásuk időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezései szerint teljesítendők.

II.) FINANSZÍROZOTT KÉPZÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Finanszírozott képzés az a képzés, amelyet a Résztvevő helyett a Költségviselő rendel meg, és amelynek költségeit a Költségviselő viseli. A Finanszírozott képzésre vonatkozó speciális rendelkezések az alábbiak:

 1. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:

A megrendelőnek a Költségviselő minősül, így a Képzési szerződés megszüntetésével, módosításával kapcsolatos jognyilatkozatokat kizárólag Költségviselő tehet.

Amennyiben a Költségviselő ehhez hozzájárul, a Képző jogosult a Résztvevőnek hírlevele(ke)t küldeni, a Költségviselő és / vagy a Résztvevő által megadott elektronikus postacímre.

A Résztvevő kötelezettsége a képzésen és - ha az Egyedi szerződés alapján arra sor kerül - a vizsgán történő megjelenés és részvétel, valamint a részvétellel összefüggő iratok (jelenléti ív, értékelőlap stb.) kitöltése, aláírása és a Képzőnek történő átadása, valamint a biztonsági, tűz- és munkavédelmi, illetve egészségügyi előírások, továbbá a képzés helyszíne házirendjének betartása.

A Résztvevő által az oktatási épületben, a berendezési tárgyakban, az oktatási eszközökben stb. okozott kárért a Költségviselő felel.

 1. SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA:

A képzésről kiállítandó számla a Költségviselő nevére, vagy a Költségviselő által az Egyedi szerződésben megjelölt más személy nevére kerül kiállítása.

 1. AZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEKTŐL ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEK:

A Finanszírozott képzésre az I. pont rendelkezései az alábbi eltérésekkel alkalmazandók:

 • az I/4., I/6. és I/13. pontban Résztvevő helyett Költségviselő értendő,
 • az I/12. pontban Résztvevő mellett Költségviselő is értendő,
 • az I/11. pont szerinti adatok a Költségviselő részére korlátozásmentesen kiadhatók.

 

Az IWI Nemzetközi Fitnesziskoláról

Az IWI 20 éves munkájának köszönhetően iskolánk vezető pozíciót tölt be a hazai fitnesz, wellness és sport képzések piacán. Az IWI jóval többet jelent számunkra, mint egy sikeres üzleti vállalkozás! Szlogenünk, a „Szenvedélyből karrier" saját életutunk kifejeződése, melyet igyekszünk átadni a képzéseinkben résztvevőknek is!