Részvételi feltételek

Az IWI képző intézményként, saját képzési program alapján megvalósuló, iskolarendszeren kívüli felnőttképzéseket szervez. A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. Törvény 13. § (1) bekezdése alapján, a 11/2020 (II. 07) Kormányrendeletben meghatározott tartalommal, a résztvevővel felnőttképzési szerződést köt. A felnőttképzési szerződést az engedélyhez kötött felnőttképzési tevékenység esetén írásban kell megkötni. Az engedélyhez nem kötött képzések esetén szerződéskötésnek minősül az Általános szerződési feltételek (ÁSZF) résztvevő általi elfogadása a jelentkezési lap beküldésével egyidejűleg.

Az ÁSZF elfogadásával, valamint az egyedi felnőttképzési szerződés (amennyiben van) aláírásával Résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a képzésben részt vesz.

Résztvevő a képzésbe való bekapcsolódáshoz köteles pontosan és hiánytalanul megadni a képző által kért, a Felnőttképzési Adatkezelési Rendszerbe feltöltendő adatait.

Az egyedi Felnőttképzési szerződés tartalmazza:

A képzés

1. a képzés megnevezését és óraszámát,

2. a képzés

- év, hónap, nap szerinti kezdési és befejezésének tervezett időpontját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását,

- a zárt rendszerű elektronikus távoktatás kivételével - haladásának tananyagegységekre bontott ütemezését,

- a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölését,

- a képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módját, valamint ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, a vizsgára bocsátás feltételeit,

- a megengedett hiányzás mértékét és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következményeket,

- a képzési díj - ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, és a vizsga megszervezésére a felnőttképző jogosult, a vizsgadíj és az esetlegesen szükséges javító- és pótlóvizsga díjának - mértékét és fizetésének módját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését,

- a képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint történő feltüntetését (amennyiben releváns),

- a képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértékét és folyósításának feltételeit (amennyiben releváns),

- a képzésben részt vevő személy és a felnőttképző szerződésszegésének következményeit

reszveteli_feltetelek.jpg
Egyedi szerződés hiányában a képzésről szóló, a képző honlapján megtalálható részletes képzési tájékoztató tartalmazza a képzés részleteit, ami az ÁSZF kötelező mellékletének tekintendő.

Ha megfelelő számú Résztvevő hiányában a képzés nem indul el és a Résztvevő a legközelebbi induló kurzuson való részvételi szándékát kifejezetten visszavonja, akkor a már befizetett képzési díjat Képző visszafizeti.

Az IWI fenntartja magának a tanórák időpontja, az oktatók személye megváltoztatásának jogát. Amennyiben bármely foglalkozás az IWI hibájából marad el, köteles díjmentes pótfoglalkozást tartani és annak időpontjáról a Résztvevőt értesíteni.

ELŐZETESEN MEGSZERZETT TUDÁS BESZÁMÍTÁSA:

Az előzetesen megszerzett tudás beszámítása online vagy személyes szintfelmérés, vagy az előző teljesített képzés eredménye alapján történhet azon képzések esetében, amelyeknek a honlapon elérhető részletes képzési tájékoztatójában szerepel az előzetesen megszerzett tudás beszámításának a lehetősége.
Tájékoztató az előzetesen megszerzett tudás beszámításáról innen tölthető le.

A KÉPZÉS DÍJA, FIZETÉS:

A Résztvevő az őt terhelő díjat a képzés első napját megelőzően köteles megfizetni az IWI részére. Képző egyes képzések esetében részletfizetési lehetőséget biztosít, amit releváns esetében a honlapon elérhető részletes képzési tájékoztató tartalmaz. Részletfizetés esetén az IWI a Résztvevővel Részletfizetési megállapodást köt.

Jelentkezési információk részletesen (bankszámlaszám, tudnivalók) itt találhatók.
 
Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti kamat fizetendő.

RÉSZVÉTEL ÉS A MEGENGEDETT HIÁNYZÁS MÉRTÉKE, TÚLLÉPÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYE:

A Résztvevő vállalja, hogy aláírásával igazolja részvételét a képzési alkalmakon. A hiányzás megengedett mértékét az egyes képzések esetében a képzési program, valamint a részletes képzési tájékoztató tartalmazza. A megengedett hiányzás túllépése esetén az IWI az adott Résztvevő vonatkozásában a Felnőttképzési szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, mely esetben az addig esedékessé vált, illetve ezen felül időarányosan járó képzési díj az IWI-t illeti meg. Vizsgaköteles képzés jelen pont alapján történő felmondása esetén az adott Résztvevő (modulzáró) vizsgát nem tehet.

A KÉPZÉS LEZÁRÁSA

Az IWI az engedélyhez kötött és a bejelentett képzések elvégzéséről a Felnőttképzési Adatkezelési Rendszeren keresztül Tanúsítványt állít ki. Az engedéllyel rendelkező szakmai képzések sikeres elvégzéséről kiállított tanúsítvány feljogosítja a résztvevőt arra, hogy akkreditált vizsgaközpontban képesítő vizsgát tegyen, és ezáltal államilag elismert képesítést szerezzen.

A 2020. december 31. előtt indított OKJ-s képzések szakmai vizsgáira az Egyedi szerződésben megfogalmazott feltételek vonatkoznak.

ADATKEZELÉS:

A Résztvevő a Képzési szerződés aláírásával hozzájárul adatainak a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. Törvény 28. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásához. Az adatkezelés részletes szabályait az IWI adatkezelési szabályzata tartalmazza. Az IWI kötelezettséget vállal arra, hogy a személyi adatokat – a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve – harmadik személy számára csak a Résztvevő írásbeli hozzájárulásával adja ki.

PANASZKEZELÉS

A Résztvevő észrevételeit, panaszait az IWI ügyfélszolgálatán személyesen, telefonon, faxban, e-mailben az alábbi elérhetőségeken jelezheti:
Iroda: 2600 Vác Zrínyi M. u. 39/b
Nyitvatartása: H-Cs 8:30-16:30 és P: 8:30-14:00
Tel/Mail: +36 (27) 502 505; info@iwi.hu
A panaszokat az IWI kivizsgálja és törekszik annak rendezésére, kijavítására.

Az IWI Nemzetközi Fitnesziskoláról

Az IWI 20 éves munkájának köszönhetően iskolánk vezető pozíciót tölt be a hazai fitnesz, wellness és sport képzések piacán. Az IWI jóval többet jelent számunkra, mint egy sikeres üzleti vállalkozás! Szlogenünk, a „Szenvedélyből karrier" saját életutunk kifejeződése, melyet igyekszünk átadni a képzéseinkben résztvevőknek is!